Έναρξη επιχείρησης από το σπίτι: πλήρης οδηγός για να φτιάξετε τη δική σας εταιρεία σε 10 e-βήματα!

Οι πολίτες της Ελλάδας έχουν πλέον τη δυνατότητα να ιδρύσουν τη δική τους ατομική επιχείρηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ) από τον υπολογιστή τους ή ακόμη και από το κινητό τους τηλέφωνο. Η υπηρεσία αυτή, που παρέχεται από την ΑΑΔΕ, συντελεί στην απλούστευση των φορολογικών διαδικασιών και την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας.

Επιλέγοντας την ψηφιακή διαδικασία για την έναρξη της επιχείρησής τους, οι επιχειρηματίες μειώνουν σημαντικά τον χρόνο και τα δικαιολογητικά που προηγουμένως απαιτούνταν. Δεν χρειάζεται πλέον η υποβολή διάφορων εγγράφων σε διάφορους φορείς, όπως φωτοτυπία ταυτότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο, υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα, αλλά και οι συχνές επισκέψεις σε διάφορες υπηρεσίες εξαλείφονται.

Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης που επιθυμεί να ξεκινήσει μια ατομική επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα δεν χρειάζεται πλέον να επισκεφθεί το Επιμελητήριο για την έκδοση βεβαίωσης προεγγραφής από το ΓΕΜΗ. Δεν χρειάζεται επίσης να επισκεφθεί το κατάστημα του ΕΦΚΑ και να υποβάλει νέα δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης προεγγραφής από τον ΕΦΚΑ. Συνολικά, οι ενέργειες που απαιτούνταν προηγουμένως για την έναρξη μιας επιχείρησης μειώνονται σημαντικά με την επιλογή της ψηφιακής διαδικασίας.

Απαιτήσεις για τη χρήση της υπηρεσίας:

1. Κατοχή ελληνικού ΑΦΜ.

2. Ενηλικίωση και ιθαγένεια στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Έλλειψη ήδη υφιστάμενης ατομικής επιχείρησης.

4. Η έδρα της επιχείρησης να βρίσκεται στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση περιλαμβάνουν:

1. Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.

2. Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου για ιδιόκτητη έδρα ή αριθμός συμβολαίου και έτος σύνταξης για μισθωμένη έδρα (με την προϋπόθεση ότι το μισθωτήριο περιλαμβάνει τον ΤΚ της έδρας).

3. Στοιχεία επιχείρησης, όπως Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και εμπορικός τίτλος.

Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι διαθέσιμα μόνο για όσους εκκινούν ατομική επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα. Για τις ατομικές επιχειρήσεις μη εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. δικηγόροι), εφαρμόζεται η φυσική διαδικασία.

Όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε έναρξη εμπορικής δραστηριότητας ηλεκτρονικά θα πρέπει να ακολουθήσουν τα 10 παρακάτω βήματα.

Βήμα 1o: Είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή

Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, αφού αυθεντικοποιηθεί χρησιμοποιώντας τους κωδικούς διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Taxisnet). Η αυθεντικοποίηση μπορεί να γίνει επίσης με τη χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων από τα συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) ή

με τη χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής. Γίνεται επαλήθευση των στοιχείων του ΑΦΜ με το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. Εάν τα στοιχεία δεν επιβεβαιωθούν, ο ενδιαφερόμενος δεν έχει πρόσβαση και καλείται να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Βήμα 2o: Επιλογή τρόπου σύνδεσης

Μετά την αυθεντικοποίηση, ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο σύνδεσης στην εφαρμογή. Μπορεί να εισέλθει είτε ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, επιλέγοντας “ιδίας χρήσης”, είτε ως εκπρόσωπος τρίτου, όπως ένας λογιστής, επιλέγοντας “εκ μέρους τρίτου”. Στην περίπτωση “ιδίας χρήσης”, εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Στην περίπτωση “εκ μέρους τρίτου”, ο εκπρόσωπος επιλέγει τον τρόπο σύνδεσης.

Βήμα 3o: Επιλογή τύπου έδρας

Ο χρήστης επιλέγει αν η έδρα της επιχείρησης είναι ιδιόκτητη ή μη ιδιόκτητη. Σε περίπτωση ιδιόκτητης έδρας, εισάγει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) για την εύρεση της διεύθυνσης. Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης έδρας, συμπληρώνει τα στοιχεία μισθώματος.

Βήμα 4o: Σωστή δημοτική κοινότητα

Ο χρήστης επιλέγει την σωστή δημοτική κοινότητα, είτε με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα, είτε επιλέγοντας τη σωστή περιοχή και οικισμό. Εάν δεν υπάρχει καταχωρημένος ΤΚ (ταχυδρομικός κώδικας), στην περίπτωση μισθωμένης έδρας, η εφαρμογή απαιτεί επικοινωνία με τη ΔΟΥ. Στην περίπτωση ιδιόκτητης έδρας, ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει τον ΤΚ.

Βήμα 5o: Προσυμπληρωμένα πεδία

Ο χρήστης μεταφέρεται σε οθόνη με προσυμπληρωμένα πεδία που αφορούν τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής του και τη διεύθυνση κατοικίας του, ανακτημένα από τις διαλειτουργικότητες του συστήματος. Ο χρήστης καταχωρεί την επωνυμία της επιχείρησης, που ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο του, και επιλέγει διακριτικό τίτλο. Και οι δύο αυτές επιλογές γίνονται αυτόματα και με λατινικούς χαρακτήρες.

Βήμα 6o: Καταχώρηση στοιχείων επιχείρησης

Αφού ολοκληρωθούν οι προηγούμενες διαδικασίες, ακολουθεί η καταχώρηση των στοιχείων της επιχείρησης. Ο χρήστης καλείται να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα στοιχεία ΦΠΑ και τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Η διαλειτουργικότητα επιτρέπει την εύκολη επιλογή των εν λόγω πληροφοριών μέσω του συστήματος. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να παραχωρήσει εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο, εισάγει τον ΑΦΜ του τρίτου. Αν το τρίτο πρόσωπο είναι ήδη καταχωρημένο στο Ε.Μ.Επ και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας, αυτά εμφανίζονται στην οθόνη για επιβεβαίωση. Κατόπιν, ο χρήστης επιλέγει την έδρα της επιχείρησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Κατά την εξουσιοδότηση, το εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αποκτά αποκλειστική πρόσβαση στην επεξεργασία της αίτησης, ενώ ταυτόχρονα ο χρήστης που παραχώρησε την εξουσιοδότηση αποσυνδέεται. Ενδέχεται, ωστόσο, να αναιρέσει την εξουσιοδότηση οποιαδήποτε στιγμή.

Βήμα 7o: Διασύνδεση με το Γ.Ε.ΜΗ.

Απαραίτητο βήμα είναι η διασύνδεση με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Μέσω της διαλειτουργικότητας, γίνεται ο προέλεγχος και η αυτόματη δέσμευση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου που επιλέγει ο χρήστης. Μετά την υποβολή της έναρξης στην Α.Α.Δ.Ε. και την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος της επιχείρησης.

Βήμα 8o: Καταχώρηση στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά την ολοκλήρωση της έναρξης εργασιών, οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να καταχωρίσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. όλες τις πράξεις και τα στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο. Επιπλέον, κάθε μεταβολή αυτών των στοιχείων πρέπει να καταχωρίζεται. Εάν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή αρνηθεί την καταχώριση, ή δεν απαντήσει εντός 21 ημερών, έχει δικαίωμα όποιο έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο να επιβάλει την καταχώριση.

Βήμα 9o: Ολοκλήρωση Έναρξης

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, η Α.Α.Δ.Ε. εκδίδει βεβαίωση έναρξης εργασιών, η οποία αναγράφει τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν. Αυτές οι βεβαιώσεις αποστέλλονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (ΕΨΠ). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα έγγραφα της ΕΨΠ φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και ηλεκτρονική σφραγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βήμα 10o: Εγγραφή στον ΕΦΚΑ

Η Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει τον χρήστη για την υποχρέωση εγγραφής στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Ο χρήστης πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ εντός της προθεσμίας, διαφορετικά ο ΕΦΚΑ ενεργοποιεί αυτεπάγγελτα την εγγραφή βασιζόμενος σε πληροφορίες από τη Φορολογική Διοίκηση.

Στη Forocon, κατανοούμε τη σημασία της ορθής και αποτελεσματικής έναρξης μιας ατομικής επιχείρησης. Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε καθ’ όλη τη διαδικασία. Κάντε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!