Η διπλή όψη των φιλοδωρημάτων στην Ελλάδα: φορολογικές και ασφαλιστικές προκλήσεις

Τα φιλοδωρήματα αποτελούν συνηθισμένη πρακτική στην Ελλάδα, κυρίως σε ξενοδοχεία και στον τομέα της εστίασης, αν και πρόσφατα έχουν επεκταθεί και σε άλλους κλάδους. Λειτουργούν ως έμπρακτη αναγνώριση προς τους εργαζόμενους για τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και την εξυπηρέτησή τους.

Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στη φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση των φιλοδωρημάτων στην Ελλάδα:

α. Τα ποσά που θεωρούνται φιλοδωρήματα, αλλά υπολογίζονται ως ποσοστό επί της αξίας των εκδιδόμενων λογαριασμών (π.χ. αξία μενού 100 ευρώ συν φιλοδώρημα 11%, σύνολο 111 ευρώ), είτε εμπεριέχουν τον Φ.Π.Α. είτε επιβάλλεται επιπλέον. Αυτά τα ποσά αποτελούν έσοδα της επιχείρησης, η απόδοσή τους στους εργαζομένους συνιστά μισθοδοτικό κόστος και υπόκειται στις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και φόρο εισοδήματος.

β. Τα ποσά που θεωρούνται φιλοδωρήματα, αλλά δίνονται προαιρετικά από τους πελάτες στους εργαζόμενους χωρίς την παρέμβαση της επιχείρησης ως επιβράβευση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτά τα χρήματα δεν αποτελούν έσοδο της επιχείρησης και απαγορεύεται οποιαδήποτε διακράτηση από αυτή. Είναι απαλλαγμένα από Φ.Π.Α. και κάθε τέλος. Σύμφωνα με την περιπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013, αυτά τα ποσά θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται μαζί με τις κανονικές αποδοχές του εργαζομένου.

Τα εισπραχθέντα φιλοδωρήματα κατανέμονται σύμφωνα με τις ισχύουσες ενδοεπιχειρησιακές συνήθειες μεταξύ των εργαζομένων και, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής, μετρητά ή μέσω κάρτας, αποδίδονται μέσω τράπεζας στους εργαζομένους, καθώς αποτελούν αμοιβές από μισθωτή εργασία.

Η Διοίκηση δεν έχει δώσει σαφή κατεύθυνση τόσο για τις ασφαλιστικές όσο και για τις φορολογικές πτυχές αυτού του ζητήματος, το οποίο απασχολεί πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα. Η ασάφεια των διατάξεων ενδέχεται να οδηγήσει τα ελεγκτικά όργανα (Ε.Λ.Κ.Ε., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., Σ.Δ.Ο.Ε., Επιθεώρηση Εργασίας και Ε.Φ.Κ.Α.) σε εσφαλμένες επιβολές φόρων και εισφορών.

Οι έμπειροι συνεργάτες της Forocon, είναι έτοιμοι να σας ενημερώσουν ώστε να κατανοήσετε τη νομοθεσία και να αποφύγετε πιθανούς φορολογικούς κινδύνους. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας, για να λάβετε έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα που επηρεάζουν τον κλάδο σας!