Ελ. Βενιζέλου 116, Χερσόνησος Ηράκλειο, 70014
Καλέστε μας :289-702-4748

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Επιχειρήσεων

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεών σας μέσω την
εύρεση και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας μας είναι ο συνεχής εντοπισμός των αναγκών των πελατών μας, η ικανοποίηση των
απαιτήσεών τους και η υπέρβαση των προσδοκιών τους.
Τι αναλαμβάνουμε;
Εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων: Δημιουργούμε ολοκληρωμένα επιχειρηματικά-επενδυτικά σχέδια, στο πλαίσιο χρηματοδότησης ή/και δανειοδότησης επιχειρήσεων μέσω
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Προαξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων: Εκτιμούμε την αποτελεσματικότητα και την εφικτότητα των επενδυτικών σας σχεδίων, προτείνοντας βελτιώσεις όπου απαιτείται.
Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου επενδυτικού σχεδίου: Μετά την προαξιολόγηση, αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σας σχεδίων στους αρμόδιους φορείς.
Παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου: Μετά την έγκριση, αναλαμβάνουμε τη διαχείριση όλων των εγκεκριμένων επενδυτικών έργων προς χρηματοδότηση, παρέχοντας
συνεχή ενημέρωση κατά τη διαδικασία υλοποίησης.