Νέοι κανονισμοί για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 52445/2023 και τη σχετική εγκύκλιο Ε.78366/2023, προβλέπεται η υποχρέωση των προμηθευτών του δημοσίου που δεν έχουν συμβάση με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης να εκδίδουν και να προωθούν ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής έχει σύμβαση με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αναμένεται να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια προς την αναθέτουσα αρχή. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να δέχονται και να επεξεργάζονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια από την 23η Σεπτεμβρίου 2022, ημερομηνία ισχύος των νέων διατάξεων σύμφωνα με τον Ν.4972/2022, που τροποποίησε τα άρθρα 148-154 του Ν.4601/2019.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η επιχείρηση πρέπει να εξουσιοδοτήσει τον πάροχο να διαβιβάζει δεδομένα στο myData μέσω του taxis net και να υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με αυτή τη δήλωση, δηλώνει τη χρήση του πάροχου για συγκεκριμένη κατηγορία χρήσης.

Οι προμηθευτές μπορούν να επωφεληθούν από φορολογικά κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης έως το 2024, σύμφωνα με την παρ. 84Α του άρθρου 72 του Ν. 4172/2023, που εισήχθη με τον Ν. 5073/2023.

Κατά την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω παρόχου, αυτός οφείλει να δημιουργήσει φορολογική σύνοψη (InvoiceDoc) που διαβιβάζεται στο myData. Επίσης, πρέπει να λάβει InvoiceMark, UID, AthenticatioCode, QR code και να αναγράφει το brand name του παρόχου, σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις.

Για την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου προς τις αναθέτουσες αρχές, ο πάροχος πρέπει να διαβιβάζει τη φορολογική σύνοψη (InvoiceDoc) και, μετά την επιτυχή διαβίβαση, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο (UBL) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) μέσω ειδικής πλατφόρμας ή τεχνικής διαδικασίας/WebService (ΕΔΗΤ/ΚΕΔ).

Βάσει της απόφασης 52445 ΕΞ/2023, οι χρόνοι έναρξης υποχρεωτικής χρήσης της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για το Δημόσιο ορίστηκαν ως εξής:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΑΨΗΣ:

1. Υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών Από 12/09/2023

2. Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης

3. Υπουργείο Μετανάστευσης

και Ασύλου

4. Δήμος Αθηναίων

5. Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

6. Εγνατία Οδός Α.Ε.

7. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

8. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9. Αττικό Μετρό Α.Ε.

10. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

11. Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών

του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Επενδύσεων

Φορείς Κεντρικής Διοίκησης** Από 01/01/2024

Λοιπές Αρχές και Φορείς πλην

Κεντρικής Διοίκησης Από 01/06/2024

Λοιπές Δαπάνες Γενικής

Κυβέρνησης*** Από 01/01/2025

** Στους Φορείς Κεντρικής Διοίκησης περιλαμβάνονται η Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές άνευ νομικής προσωπικότητας και το Κοινοβούλιο (άρθρο 14 του Ν.4270/2014).

***Από 01/01/2025, η υποχρέωση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης επεκτείνεται και σε «εκτός συμβάσεων» προμήθειες και υπηρεσίες του Δημοσίου, εφόσον το ύψος της δαπάνης υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ.

Σε συνέχεια της ίδιας απόφασης, για τις διαδικασίες που εκκινούν μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να περιλαμβάνουν ρητή πρόβλεψη στα έγγραφα της σύμβασης, αναφορικά με την υποχρέωση των οικονομικών φορέων για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά από συμβάσεις, αλλά και δαπάνες, που εξαιρούνται ρητά από την υποχρέωση υποβολής Ηλεκτρονικών Τιμολογίων:

1. Δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του Ν.4601/2019 και συνάπτονται δυνάμει των άρθρων 117Α και 327Α του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις ήσσονος αξίας μέχρι 2.500 ευρώ).

2. α) Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4412/2016,

β) συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν.4412/2016 και

γ) συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4413/2016.

3. Λοιπές δαπάνες, το ύψος των οποίων είναι έως 2.500 ευρώ (χωρίς σύμβαση).

Οι πιστοποιημένοι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρουσιάζονται στα URLs: 1. https://www.aade.gr/mydata/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikis-timologisis 2. https://www.gsis.gr/parohoi-ypiresion-ilektronikis-timologisis

Οι προμηθευτές δημοσίου μπορούν να αναζητήσουν πελάτες τους στο μητρώο αναθετουσών αρχών ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο URL: https://webapps.gsis.gr/dsae2/foreisreg/faces/pages/mainmenu/entrance.xhtml.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων δεν ισχύει για συγκεκριμένες δημόσιες συμβάσεις, ενώ η εφαρμογή της έχει οριστεί χρονικά ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες δαπανών και συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο (Ελληνικό Ευρωπαικό μορφότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης) και τη διαδικασία διαβίβασής του στη Γ.Γ.Π.Σ. μπορείτε να ανατρέξετε στο παρακάτω URL. https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice